Monday, April 18, 2011

ದೇವಾಂಗಣ 7: ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ

ನಾನು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮ ಅಂಕಣ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಎಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಂಕಣ.

*****************************


No comments:

Post a Comment