Thursday, October 13, 2011

ಸಮಗ್ರ ಕಥೆಗಳು, ಸಂಪುಟ 1

ಇದು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿರುವ ನನ್ನ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಪುಟಗಳು: 180.
ಮೇಲಿನ ಮುಖಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದವರು ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಜಾನ್ ಚಂದ್ರನ್.
ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಬೋಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್.

No comments:

Post a Comment